Codul de conduită al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Poienari, Judeţul Neamţ

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr.27/23.03.2020

 

 

 

Codul de conduită al functionarilor publici si

al personalului contractual din cadrul

Primăriei Comunei Poienari, Judeţul Neamţ

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare, obiective si principii generale

Art.1

Domeniul de aplicare

(1) Codul de conduita al functionarilor publici, reglementeaza normele de conduită profesională ale funcționarilor publici, iar Codul de conduita al personalului contractual din Primăria comunei Poienari, reglementeaza normele de conduita profesionala ale personalului contractual si sunt definite în continuare cod de conduită.

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică, pentru personalul contractual, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare.

Art.2

Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduită urmaresc să asigure creșterea calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrației și a faptelor de corupție din administrația publică, prin:

 1. a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizarii unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Primăriei comunei Poienari al funcționarilor publici și al personalului contractual;
 2. b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea funcționarilor publici în exercitarea funcțiilor publice și din partea personalului contractual în exercitarea

funcției;

 1. c) crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționarii publici, personalul contractual din administrația publică locală, pe de o parte, și între cetățeni și Primărie, pe de alta parte.

Art.3

Principii generale

 • Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarului

public și a personalului contractual sunt cele prevãzute la art.368 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative, respectiv:

 1. a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
  b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute;
  c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
  d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
  e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;
  f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
  g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
  h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună – credinţă;
  i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
  j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

 

 (2) Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public sunt urmatoarele:

 1. a) principiul legalității, conform căruia autoritățile și instituțiile publice din cadrul administrației publice centrale, administrației publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administrației Prezidențiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităților administrative autonome, instituțiilor publice

de cultura, educație, sănătate si asistență socială, companiilor naționale, regiilor autonome de interes național și local, precum si societăților naționale cu capital de stat, persoanele numite în consilii științifice și consultative, comisii de specialitate și în alte organe colegiale organizate în structura ori pe lângă autoritățile sau institutiile publice au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

 1. b) principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea,imparțialitatea și eficiența autorităților publice și institutiilor publice sunt ocrotite si promovate de lege;
 2. c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încalcări ale legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
 3. d) principiul nesancționarii abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclama ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare.

În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura să împiedice avertizarea în interes public;

 1. e) principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice sunt datoare să îsi desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
 2. f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice și al instituțiilor publice .
 3. g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o fapta a sa mai gravă;
 4. h) principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică sau în altă unitate bugetară care a facut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încalcare a legii.

Art.4

Termeni

În întelesul prezentului cod etic și de integritate, expresiile și termenii prevăzuți la art 5 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ și la art.3 din Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, au aceleași semnificații.

CAPITOLUL II

Norme generale de conduită profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual

Art.5

Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor autorităților și ale instituțiilor publice, în limitele atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

(2) În exercitarea funcției publice și a atribuțiilor de serviciu , funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câstiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice.

Art.6

Respectarea Constituției și a legilor

(1) Funcționarii publici și angajații contractuali au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constitutia, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor publice sau a funcțiilor deținute.

Art.7

Loialitatea fată de autoritățile și instituțiile publice

(1) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a apăra cu loialitate prestigiul Primăriei comunei Poienari, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis:

 1. a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea Primăriei, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; prevederea se aplica și după încetarea raportului de munca, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
 2. b) să facă aprecieri în legatură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care primăria are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens; prevederea se aplică și după încetarea raportului de munca, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
 3. c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege; prevederea se aplică și după încetarea raportului de muncă , pentru o perioada de 2 ani, daca dispozițiile din legi speciale nu prevad alte termene.
 4. d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari

publici sau angajați contractuali, precum și ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplică și după încetarea raportului de munca, pentru o perioadă de 2 ani, daca dispozițiile din legi speciale nu prevad alte termene.

 1. e) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovarii de acțiuni juridice ori de alta natura împotriva statului sau Primariei comunei Poienari.

(3) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a funcționarilor publici și a personalului contractual de a furniza informații de interes public celor interesați,în condițiile legii.

(4) Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul primarului.

Art. 8

Libertatea opiniilor

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a respecta demnitatea funcției publice deținute sau a functiei, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Primariei comunei Poiienari, de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa

influențați de considerente personale, iar în exprimarea opiniilor trebuie să aiba o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 9

Activitatea publică

(1) Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către un funcționar public desemnat de către primarul comunei Poienari , judeţul Neamt prin fişa postului .

(2) Funcționarii publici și personalul contractual desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de primarul comunei Poienari .

Art. 10

Activitatea politica

În exercitarea funcției publice sau a funcției deținute, funcționarilor publici și personalului contractual îi este interzis:

 1. a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
 3. c) să colaboreze, atât în cadrul relațiilor de serviciu, cât și în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;
 4. d) să afișeze la avizierul primăriei sau a unităților subordonate însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora;
 5. e) funcționarilor publici le este interzis să faca parte din conducerea partidelor politice sau organizatiilor politice.

Art. 11

Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcției publice sau a funcției pe care o deține, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu permite utilizarea numelui său a imaginii proprii în actiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.

Art. 12

Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

(1) În relațiile dintre funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primariei comunei Poienari , precum și în relația acestora cu persoanele fizice sau juridice, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credintă, corectitudine și amabilitate.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul primăriei și unităților subordonate, precum și ale persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea funcției, prin:

 1. a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;
 2. b) dezvăluirea aspectelor vieții private;
 3. c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor. Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să respecte principiul egalitțăii cetățenilor în fața legii și a autorității publice, prin:

 1. a) promovarea unor soluții coerente, similare sau identice raportate la aceeași categorie de situații de fapt, conform principiului tratamentului nediferențiat;
 2. b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficiența activității, precum și cresterea calității serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită

prevăzute la art.12 alin.(1) – (3) și de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

Art. 13

Conduita în cadrul relațiilor internaționale

(1) Funcționarii publici și personalul contractual care reprezintă Primăria în cadrul unor organizații internaționale, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și autorității sau instituției publice pe care o reprezintă.

(2) În relațiile cu reprezentanții altor state, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu exprima opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.

(3) În deplasările în afara țării, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să aibă o conduit corespunzatoare regulilor de protocol și să respecte legile și obiceiurile țării gazdă.

Art. 14

Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor

Funcționarii publici și personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența

imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice sau a funcțiilor deținute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

Art. 15

Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) În procesul de luare a deciziilor funcționarii publici și personalul contractual au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să îsi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat si imparțial.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu promite luarea unei decizii de către primărie, de către alți funcționari publici sau salariați contractuali, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

Art. 16

Obiectivitate în evaluare

(1) În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor publice și a funcțiilor publice de conducere, funcționarii publici și personalul contractual au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din subordine.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual de conducere au obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori

acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare.

(3) Funcționarii publici și personalul contractual de conducere au obligația de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcțiile publice sau contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3 alin. (1) din prezentul cod de conduită.

Art. 17

Folosirea prerogativelor de putere publică și folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

(1) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu folosi atribuțiile funcției publice sau a funcției detinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, funcționarii publici și personalul contractual nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu

interveni sau influența vreo anchetă de orice natura, din cadrul instituției sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

(4) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu impune altor funcționari publici sau angajati contractuali să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art. 18

Utilizarea resurselor publice

(1) Funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului si a Primariei comunei Poienari, să evite producerea oricarui prejudiciu, acționând în orice

Situație ca un bun proprietar.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând Primariei numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției publice sau a funcției deținute.

(3) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care îi revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Funcționarilor publici și personalului contractual care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica primăriei pentru realizarea acestora.

Art. 19

Limitarea participarii la achiziții, concesionări sau închirieri

(1) Orice funcționar public sau angajat contractual poate achiziționa , concesiona sau închiria un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a Primăriei comunei Poienari, supus vânzarii (concesionãrii,închirierii) în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:

 1. a) când a luat cunoștintă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 2. b) când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 3. c) când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.

(2) Funcționarilor publici și personalului contractual le sunt interzise furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau private a statului ori a Primariei comunei Poienari, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevșzute de lege.

(3) Prevederile alin. (1) – (2) se aplică în mod corespunzător și în situația conflictului de interese.

CAPITOLUL III

Coordonarea si controlul aplicării normelor de conduită profesională pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual

Art. 20

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici coordonează și controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită pentru funcționarii publici.

(2) Ministerul Administrației și Internelor coordonează și controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită, atât pentru funcția publică cât și pentru personalul contractual.

(3) Prin activitatea sa, Agenția Nationala a Funcționarilor Publici nu poate influența derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul Primariei comunei Poienari.

(4) Prin activitatea sa Ministerul Administrației si Internelor nu poate influența derularea procedurii disciplinare din cadrul autorităților și instituțiilor publice, desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii cu modificările ulterioare.

Art. 21

Averizarea privind fapte de încălcare a legii

Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către funcționarii publici și personalul contractual, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește:

 1. a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legatură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legatura cu serviciul;
 2. b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
 3. c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;
 4. d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
 5. e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
 6. f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
 7. g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
 8. h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
 9. i) incompetența sau neglijența în serviciu;
 10. j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
 11. k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
 12. l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
 13. m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al Primariei comunei Poienari;
 14. n) încalcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

Art. 22 Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, conform art. 3 alin (2) lit „h”poate fi facută, alternativ sau cumulativ:

 1. a) șefului ierarhic al persoanei care a încalcat prevederile legale, potrivit art. 21;
 2. b) primarului comunei Poienari sau conducatorului autorității publice, instituției publice sau al unității bugetare în care se semnalează practica, chiar daca nu se poate identifica exact făptuitorul;
 3. c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare celor din Primăria comunei Poienari sau din cadrul altor autorități publice, instituții publice din care face parte persoana care a încălcat legea sau în care se semnalează încălcări ale legii;
 4. d) organelor judiciare;
 5. e) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese

și a incompatibilităților;

 1. f) comisiilor parlamentare;
 2. g) mass-media;
 3. h) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
 4. i) organizațiilor neguvernamentale.

Art. 23

Sesizarea

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici ,Ministerul Administrației și Internelor, și Autoritatea Națională de Control pot fi sesizate de orice persoană cu privire la:

 1. a) încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de catre funcționarii publici și personalul contractual;
 2. b) constrângerea sau amenințarea exercitată asupra funcționarului public sau asupra personalului contractual pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

(2) Sesizarea prevazuta la alin. (1) nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competente potrivit legii sau a organului disciplinar competent, potrivit legii, din cadrul Primariei comunei Poienari.

(3) Funcționarii publici nu pot fi sancționati sau prejudiciați în nici un fel pentru sesizarea cu bunăcredință a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sau a comisiei de disciplină competente, în condițiile legii.

(4) Angajații contractuali nu pot fi sanctionați sau prejudiciați în nici un fel pentru sesizarea cu bunăcredintă a organelor disciplinare competente, în condițiile legii.

Art. 24

Protecția funcționarilor publici şi a personalului contractual

(1) În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare beneficiază de protecție după cum urmează:

 1. a) avertizorii în interes public beneficiaza de prezumtia de bună-credintă, în conditiile art. 3 alin. (2) lit. h), pâna la proba contrară;
 2. b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul Primariei au obligatia de a invita un reprezentant al sindicatului.

Anuntul se face prin comunicat pe pagina de Internet a primăriei, cu cel putin 3 zile lucratoare înaintea ședintei, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

(2) În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.

(3) În cazul avertizărilor în interes public, prevazute la art. 21 lit. „a” si lit.”b”, se vor aplica din oficiu măsurile de protecție referitoare la protecția datelor de identitate a martorului protejat, prevazute la art. 12 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.

(4) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, facută cu buna-credință.

(5) Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi autorități publice, instituții publice sau unități bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancționarii ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public,protejate prin prezenta lege.

Art. 25

Solutionarea sesizarii

(1) Rezultatele activității de cercetare pentru funcționarii publici se consemnează într-un raport, pe baza căruia Agenția Natională a Funcționarilor Publici va formula o recomandare către Primăria comunei Poienari cu privire la modul de soluționare a situației cu care a fost sesizată.

(2) Rezultatele activității de centralizare a sesizărilor sau petițiilor se consemnează într-un raport pe baza căruia Ministerul Administrației și Internelor, și Autoritatea Națională de Control vor formula recomandări

către Primăria comunei Poienari cu privire la modul de corectare a deficiențelor constatate.

(3) Recomandările Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Ministerului Administrației și Internelor și Autorității Naționale de Control vor fi comunicate:

 1. a) funcționarului public, personalului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;
 2. b) funcționarului public care face obiectul sesizării;
 3. c) primarului comunei Poienari .

(3) În termen de 30 de zile lucratoare de la data soluționarii, Primaria comunei Poienari are obligatia de a comunica autorităților competente în monitorizarea implementării și aplicării prezentului cod de conduit conform prevederilor art. 20, modul de soluționare a măsurilor prevăzute în recomandare.

(4) În cazul în care în situația sesizată este implicat primarul, viceprimarul sau secretarul comunei, recomandarea autorităților competente în monitorizarea implementării și aplicării prezentului cod de conduită va fi transmisă și structurii ierarhic superioare instituției sau autorității publice.

Art. 26

Publicitatea cazurilor sesizate

(1) Raportul anual cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului precedent va cuprinde și modul în care a fost respectat prezentul cod de conduită și trebuie să cuprindă și urmatoarele date:

 1. a) numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională;
 2. b) categoriile și numărul de angajați contractuali care au încălcat normele de conduită morală și profesională;
 3. c) cauzele si consecințele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită;
 4. d) evidențierea cazurilor în care personalului contractual i s-a cerut să actioneze sub presiunea factorului politic;
 5. e) recomandările propuse;
 6. f) autoritățile sau instituțiile publice care nu au respectat recomandările.

(3) Raportul se publică pe pagina de Internet a Primăriei comunei Poienari .

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Art. 27

Răspunderea

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a funcționarilor publici și a personalului contractual, în condițiile legii.

(2) Comisia de disciplină are competenta de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduit și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii.

(3) Persoanele numite de către primar să efectueze cercetarea administrativă pentru încalcarea prevederilor prezentului cod de conduită și să propună aplicarea sancțiunilor disciplinare vor avea în vedere prevederile Legii nr. 53/ 2003, cu modificările ulterioare.

(3) În cazurile în care faptele savârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.

(4) Funcționarii publici și personalul contractual răspund patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele savârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art. 28

Armonizarea regulamentelor interne de organizare si functionare

Prevederile prezentului cod de conduită se vor armoniza cu regulamentul intern, cu regulamentul de organizare și funcționare precum și cu codul de conduită functionarilor publici numiți în funcții publice specifice.

Art. 29

Asigurarea publicității

Pentru informarea cetățenilor Centrul de Informare a Cetățeanului are obligația de a asigura publicitatea prin toate mijloacele, iar funcționarii publici și personalul contractual cu funcții de decizie vor folosi toate întâlnirile de lucru cu subalternii și cu persoanele din afara primăriei pentru a promova principiile și normele prezentului cod de conduită..

Art. 30

Intrarea în vigoare

Prezentul cod de conduită intrã în vigoare la data adoptării lui de catre Consiliul Local al comunei Poienari, prin hotărâre .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL NEAMȚ

COMUNA POIENARI

PRIMAR

 

DISPOZITIE

aprobarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual la nivelul comunei Poienari, județul Neamț

 

 

 

     Dascălu Vasile-Emil, primarul comunei Poienari, județul Neamț

     Având în vedere prevederile:

 • 368 coroborat cu prevederile art.373 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.6000/2018 pentru aprobarea Codului controlului manageriaql al entităților publice-Standardul I-Etica și integritatea;
 • Ordonanței Guverului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.,,b”din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

DISPUN

 

     Art.1. Se aprobă Codul de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Poienari, județul Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

     Art.2. Secretarul general al comunei Poienari va comunica prezenta dispoziție autorităților interesate și persoanelor nominalizate.

 

 

 

                     Primar                                                 Avizat

            Dascălu Vasile – Emil                           Secretar   general                                                                                                                                                                         

                                                                        Adiaconiţei Maricel

                __________                                        

                                                                                       _______

                 

 

                                                              

 

Nr.27 din 23.03.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Share This:

Comments are closed.